Brady Baldwin

Clanton, AL

Brady Baldwin

Brady Baldwin

Clanton, AL

BIOGRAPHY

I’m just getting into fishing and am having fun going out enjoying nature and catching some fish.

BOAT / KAYAK / HERO SHOT


Pelican apex 130T