Jd Johnstun

North Ogden, UT

JD Johnstun

JD Johnstun

North Ogden, UT

2019 Year Total

TOTAL VERIFIED FISH:28
AVG. LENGTH:11.46"
FIRST PLACE FINISHES:0
TOP TEN FINISHES:6
Hawg Hunters - Bronze

Personal Best

16.00" #2 Bass Tour Stop Mantua Bass

BOAT / KAYAK / HERO SHOT


Emotion Stealth Pro angler

Emotion Stealth Pro angler

JD Johnstun