Mike Andreasen

Mike Andreasen

Mike Andreasen

,

Personal Best

19.50" 2017 MAKB: Lake Rico Bass