Matt Johnson

Wonder Lake, IL

Matt Johnson

Matt Johnson

Wonder Lake, IL

2019 Year Total

TOTAL VERIFIED FISH:5
AVG. LENGTH:15.7"
FIRST PLACE FINISHES:0
TOP TEN FINISHES:0
Size Matters - Bronze Hawg Hunters - Bronze

Personal Best

20.50" Kayak Bass League Trophy Bass Challenge Bass

Matt Johnson

Matt Johnson